Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimas

Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų paraiškos forma
Sertifikavimo įstaiga reikalauja pareiškėjo pasirašyto prašymo atlikti sertifikavimą:

Veiklos sritis ir šilumos energetikos darbuotojų kategorijas rasite čia
Šilumos energetikos darbuotojų paraiškos forma parsisiųsti

Prašyme turi būti:
a) informacija, kuri reikalinga identifikuoti pareiškėją, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija. Taip pat informacija apie pageidaujamą sertifikavimo schemą;
b) informacija (dokumentų kopijos) apie atitikimą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo), specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, einamoms pareigoms bei atliekamam darbui.
c) bet kokią papildomą informaciją, kuria įrodoma, kad pareiškėjas atitinka sertifikavimo schemos būtinas sąlygas.
d) pagrįstas pranešimas apie prašytojui reikalingus specialiuosius poreikius.

Sertifikavimo įstaiga, gavusi paraišką ir reikalaujamus dokumentus, patikrina energetikos darbuotojo pateiktus dokumentus ir atitiktį keliamiems reikalavimams:
a) jei reikalinga papildoma informacija, prašoma energetikos darbuotojo pateikti papildomą informaciją.
b) jei energetikos darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, jis nesertifikuojamas.Sertifikavimo įstaiga informuoja energetikos darbuotoją apie nustatytus neatitikimus.
c) jei energetikos darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus Sertifikavimo įstaiga suteikia pareiškėjui visą su sertifikavimu susijusią informaciją.
d) Sertifikavimo įstaiga pasirašo sutartį su pareiškėju ir pasiūlo sertifikavimo datą (datas). Sertifikavimo įstaiga registruoja energetikos darbuotoją sertifikavimui pasirinktai dienai. Pareiškėjas turi apmokėti sertifikavimo mokestį iki sertifikavimo dienos.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo grafikas
Registruotis reikia iš anksto.
Sertifikavimo vieta – R. Jankausko g. 6, Vilniuje.
Pastaba: esant poreikiui organizuojamos papildomos ar vakarinės grupės.

Data: 2019-03-29, 10 val.

Registruokitės.
Šilumos energetikos darbuotojų sertifikavimo paslaugų įkainiai
Šilumos energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (be PVM) nurodyti čia
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašas
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų vertinimo temos
Atsižvelgiant į nuorodą, pridėtą prie teisinių reikalavimų registro, galimi netiksliai nurodyti teisės aktai. Atnaujintą teisinių reikalavimų registrą rasite čia

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje. Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai) Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (operatoriai, mašinistai ir pan.). Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (inžinieriai, specialistai). Atsisiųsti

Šilumos įrenginių eksploatavimas. Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas (darbininkai). Atsisiųsti

Šilumos vartojimas. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Atsisiųsti

Šilumos vartojimas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Atsisiųsti

Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai. Atsisiųsti

Šilumos vartojimas. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai. Atsisiųsti

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas). Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje. Atsisiųsti

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas). Šilumos įrenginius montuojantys specialistai. Atsisiųsti

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas). Šilumos įrenginius montuojantys darbininkai. Atsisiųsti

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 KW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą. Atsisiųsti

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 KW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus. Atsisiųsti

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 KW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai. Atsisiųsti

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 KW (toliau-oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą. Atsisiųsti

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 KW (toliau-oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus. Atsisiųsti

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 KW (toliau-oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas. Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai. Atsisiųsti
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo pažymėjimų registras
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2014 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2015 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2016 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2017 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2018 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2019 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.