Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo schemą rasite čia

Energetikos darbuotojų sertifikavimo sričių bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai čia.

Nešališkumo deklaracija rasite čia.

Prieš egzaminą egzaminuotojas:
• peržiūri Kandidatų sąrašą ir informuoja Sertifikavimo skyriaus vadovą ar nėra grėsmių šališkumui ir pasirašo;
• patikrina ar kandidatai neįsinešė į egzamino patalpą neteisėtų pagalbinių priemonių ir atjungė mobiliuosius įrenginius ir perspėja, kad nesinaudotų jais egzamino metu;
• informuoja apie egzamino eigą (kaip elgtis, jei suklydo rašydamas atsakymą, ant atsakymo lapo rašyti unikalų numerį ir pan.), trukmę (2 val.), testo atlikimo ir vertinimo metodiką bei konfidencialumo ir sąžiningumo egzamino metu ir po jo laikymąsi;
• paaiškina apeliacijos teikimo tvarką (jei energetikos darbuotojas ar įmonė nepatenkinti Sertifikavimo skyriaus veikla, tai gali pateikti skundą, kuris bus išnagrinėtas);
• informuoja, jog neišlaikius egzamino, sudaroma galimybė laikyti egzaminą antrą kartą, ne ankščiau, kaip po 1 mėn., be papildomo mokesčio vieną kartą.

Egzamino metu:
• stebi egzamino eigą ir palaiko drausmę, užtikrina, kad kandidatai nesinaudotų neteisėtomis pagalbinėmis priemonėmis, kai nedalyvauja stebėtojas;
• pastebėjęs kandidato neleistinus veiksmus taiko poveikio priemones: pastabą, įspėjimą arba pašalinimą iš egzamino; pašalinimo atveju surašo pažeidimo protokolą ir pašalina iš egzamino;
• likus 0,5 val iki testo pabaigos, informuoja kandidatus, kad jie turėtų pakankamai laiko baigti pildyti atsakymo žymėjimo lapą.

Po egzamino: • įvertina testo rezultatus ir juos surašo į protokolą;
• pasirašo protokolą ir paskelbia kiekvieno kandidato testo rezultatus, kai nedalyvauja stebėtojas;
• leidžia kandidatams susipažinti su atlikto testo rezultatais;
• paaiškina apeliacijos teikimo tvarką.

Akreditacijos simbolio naudojimas ant išduotų energetikos darbuotojų pažymėjimų periodu nuo 2019-04-29 iki 2019-12-30 buvo negalimas (pažymėjimai NR. DA 278-308; EA 633-687; SA 395-445). Kiekvienas norintis gali atvykti pasikeisti pažymėjimą.

x
This website is using cookies. More info. That's Fine